do 600zł

z BIZnest Kontem dla Twojej firmyPromocja została zakończona

 • I, II, III i IV miesiąc 50zł

  Zapewnij wpływy od kontrahentów
  na BIZnest Konto (min. 2 000 zł/miesiąc)
  i w tych samych miesiącach dokonaj przelewu do ZUS  lub US

 • Terminal płatniczy 400zł

  Zamów i korzystaj z terminala płatniczego First Data Polska S.A.
  za 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy

Okres trwania Umowy Terminala Płatniczego Wysokość Premii za Terminal płatniczy
12 miesięcy 100 zł
24 miesiące 200 zł
36 miesięcy 300 zł
48 miesięcy 400 zł

Korzyści na co dzień z BIZnest Kontem:

Korzyści z terminala płatniczego First Data Polska w ramach programu Polska Bezgotówkowa:

Przydatne dokumenty
do pobrania

Nota prawna

Promocja „Zimowa edycja BIZnest Konto z premią nawet 600 zł” („Promocja”) trwa od 10.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Do Promocji można przystąpić w okresie od 10.02.2020 r. do 09.03.2020 r., chyba że Nest Bank S.A. („Bank”) zakończy wcześniej Promocję, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji Zimowa edycja BIZnest Konto z premią nawet 600 zł („Regulamin Promocji”). Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadających siedzibę w Polsce. Po skutecznym przystąpieniu do Promocji Uczestnik - w przypadku spełnienia warunków Promocji, w tym zawarcia z Bankiem umowy ramowej oraz umowy o prowadzenie BIZnest Konta najpóźniej do 20.03.2020 roku, nabywa prawo do Premii Za Aktywność w wysokości 50 zł za każdy miesiąc kalendarzowy Okresu Promocji, w którym spełni łącznie następujące warunki: 1) zapewni wpływy na BIZnest Konto w wysokości minimum 2 000 zł, 2) zrealizuje z BIZnest Konta terminową płatność miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego lub płatności składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości co najmniej 250 zł, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik zobowiązany jest spełnić powyższe warunki w ciągu 4 następujących po sobie miesiącach kalendarzowych Okresu Promocji. Uczestnik może otrzymać za cały Okres Promocji z tytułu Premii łącznie nie więcej niż 200 zł. Uczestnik, aby nabyć prawo do jednorazowej Premii Za Terminal Płatniczy musi: 1) zawrzeć, nie później niż w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy ramowej z Bankiem, umowę o terminal płatniczy z First Data Polska S.A. w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego z oferty Banku, 2) zapewnić wpływy na BIZnest Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami nie później niż w okresie 60 dni od dnia zawarcia umowy ramowej z Bankiem. Wysokość jednorazowej Premii Za Terminal Płatniczy uzależniona jest od zadeklarowanego czasu użytkowania terminala płatniczego określonego w umowie o terminal płatniczy. Maksymalna wysokość Premii Za Terminal Płatniczy wynosi 400 zł. Uczestnik może otrzymać za cały Okres Promocji z tytułu Premii Za Aktywność oraz Premii Za Terminal Płatniczy łącznie nie więcej niż 600 zł. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji.
W ramach programu Polska Bezgotówkowa Klient otrzymuje zwolnienie od miesięcznej opłaty za dzierżawę terminala oraz prowizję 0 zł od transakcji do 100 tys. zł obrotu wykonanego kartami VISA, Mastercard przez pierwsze 12 miesięcy. Po tym okresie albo w przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia limitu obrotu wykonanych kartami Visa, Mastercard, miesięczne koszty związane z dzierżawą terminala płatniczego będą zgodne z umową zawartą z First Data Polska S.A. Z programu może skorzystać wyłącznie przedsiębiorca, który nie posiadał jeszcze terminala płatniczego. Podmiotem oferującym terminale płatnicze objęte ofertą specjalną dla posiadaczy BIZnest Konta jest First Data Polska SA, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429, REGON 012873434. Szczegółowe informacje nt. oferty terminali płatniczych dla posiadaczy BIZnest Konta dostępne są na www.nestbank.pl.

BIZnest Konto jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz przedsiębiorców w PLN. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym BIZnest Konto, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Biznesowych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym BIZnest Konto jest zmienne i na dzień 10.02.2020 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Biznesowych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Biznesowych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Biznesowych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Biznesowych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Ranking pochodzi z raportu opublikowanego przez przez portal Bankier.pl w dn. 22.01.2020 r.

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.